Integritetspolicy för Lås Supporten AB

Lås Supporten AB värnar om din integritet och skyddar dina personuppgifter. Nedan följer vår integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter i samband med vår verksamhet.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från dig när du använder våra tjänster, exempelvis vid installation av lås, larm och galler, försäljning av låsmaterial, låsjourverksamhet genom låsöppningar av bilar, lägenheter, hus och företagslokaler samt annan därmed förenlig verksamhet. Personuppgifter som vi kan komma att samla in är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer och annan relevant information som krävs för att utföra våra tjänster.

Användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifterna för att utföra våra tjänster och för att upprätthålla en god kundrelation. Personuppgifterna kan också användas för marknadsföring och informationsutskick om våra produkter och tjänster. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom i de fall då det krävs för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund eller enligt lag.

Säkerhet och lagring av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Personuppgifterna lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund eller enligt lag.

Rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, och att begära att vi rättar eventuella felaktigheter. Du har också rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, begränsar deras användning eller överför dem till en annan organisation. Kontakta oss om du har frågor om dina rättigheter eller om du vill begära en åtgärd gällande dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Om ändringarna är av betydelse för hur vi behandlar dina personuppgifter, kommer vi att informera dig om detta.

Kontaktuppgifter

Lås Supporten AB
Adress: Vegagatan 4, 413 05 Göteborg
Telefon: 031-45 55 55
E-post: info@lassupporten.se